Contributiebesluit

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 11 december 2020.

Contributie: De contributie voor leden bedraagt € 16,50,-- per maand.
   
Entreegeld: Bij toetreding tot Onderwatersportteam (Owst.) "Archimedes" wordt een entreegeld van € 10,00 geheven.
   
Overige kosten: Voor het laten vullen van de flessen via de club is een sleutel voor de vulruimte nodig; de kosten voor de sleutel zijn € 10,--. Bij verlies wordt voor iedere opvolgende sleutel € 10,-- extra in rekening gebracht.
   
Ereleden: Ereleden betalen geen contributie.
   
Donateurs: De bijdrage voor donateurs bedraagt tenminste € 5 per maand.
   
Opzeggingen: Het lidmaatschap loopt tot het einde van het boekjaar (31 december). Beëindiging van de contributiebetaling vindt plaats na tijdige opzegging van het lidmaatschap, uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende boekjaar. Opzegging wordt schriftelijk gedaan aan het bestuur. Indien een opzegging niet tijdig en schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende boekjaar. Bij opzegging eerder in het jaar blijft de contributieplicht tot het eind van het boekjaar bestaan. Dit o.a. in verband met de jaarlijkse afdracht voor clubleden aan de NOB. (Overigens zijn volgens de statuten in bepaalde gevallen uitzonderingen op deze regel mogelijk.)
   
Betalingen: Voor het betalen van de contributie dient een incasso machtiging te worden ondertekend.
   
Adressering: Duikvereniging Archimedes Meppel
p/a Koenermaat 36
7943 JG Meppel